Dla akcjonariuszy

Chemia-Łódź SA | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Chemia-Łódź” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000027588, niniejszym zawiadamia, iż w dniu 12. kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 w Łodzi, ul. Brukowa 27 – odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki „Chemia-Łódź” SA
______________________________________________________________________________________________________________________________

Chemia-Łódź SA | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Poz. „Chemia-Łódź” Spółka Akcyjna w Łodzi, KRS 0000027588 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru dnia 20. lipca 2001 r.

Zarząd Spółki „Chemia-Łódź S.A.” z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000027588, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 29.12.2021 r. godzina 14.00, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie firmy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Sprawdzenie prawomocności zwolnienia Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2020 r.
5. Podjęcia uchwały w sprawach:
• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2020 r., udzielenie mu absolutorium z wykonywania obowiązków za 2020 r.
• kontynuacja działalności Spółki
6. Wolne wnioski
7. Zatwierdzenie udzielonych pożyczek przez Prokurenta
8. Zamknięcie obrad.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Chemia-Łodź SA | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki „Chemia-Łódź” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000027588, niniejszym zawiadamia, iż w dniu 29 październik 2021 r. o godz. 12:00 w Łodzi, ul. Brukowa 27 – odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
• Zatwierdzenie sprawozdania 2020 r.

Zarząd Spółki „Chemia-Łódź” SA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

„CHEMIA – ŁÓDŹ” SA, 91-341 Łódź ul. Brukowa 27, NIP 947-18-02-904

Szanowni Państwo.
Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z póżn. Zm.) od dnia 1 marca 2021 r. akcje wszystkich spółek akcyjnych w Polsce zostaną poddane dematerializacji, czyli nie będą już miały postaci papierowej.

Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. posiadane przez Państwa dotychczas w formie dokumentu papierowego odcinki zbiorowe akcji utracą ważność. Nadal pozostają Państwo akcjonariuszami spółki. Jednakże aby nadal mieć możliwość wykonywania takich praw akcjonariusz jak pobieranie dywidendy czy głosowanie na zgromadzeniach akcjonariuszy, konieczne będzie zwrócenie Spółce papierowych odcinków zbiorowych akcji do dnia 28 lutego 2021roku.

Spółki akcyjne zostały przez ustawodawcę do pięciokrotnego wezwania skierowanego do akcjonariuszy o zwrot posiadanych dokumentów w celu ich dematerializacji. W celu dotarcia do wszystkich akcjonariuszy Zarząd informuje o powyższym obowiązku listownie.

Zarząd Spółki „CHEMIA-ŁÓDŹ” SA zwraca się do Państwa z prośbą o składanie odcinków zbiorowych akcji w siedzibie firmy w Łodzi ul. Brukowa 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00

Po złożeniu odcinków zbiorowych w Spółce otrzymają Państwo pokwitowanie, które będzie przejściowo dowodem posiadania przez Państwo akcji naszej Spółki.
Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa załączamy do listu. Informujemy, że pełnomocnictwo nie wymaga potwierdzenia przez notariusza.

W oparciu o złożone odcinki zbiorowe akcji oraz księgę akcyjna stworzona zostanie lista akcjonariuszy Spółki „Chemia-Łódź” SA która zostanie przekazana do Banku Śląskiego w celu utworzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy zastąpi dotychczasową księgę akcyjną i będzie działał od dnia 1 marca 2021 roku.

Po dniu 1 marca 2021 roku Bank Śląski wyda Państwu dokumenty potwierdzające posiadanie akcji. Od dnia 1 marca 2021 roku wszelkie czynności na akcjach (dziedziczenie, darowizna, zastaw itp.) Będą Państwo wykonywać za pośrednictwem Banku Śląskiego. Również skorzystanie z prawa pierwokupu akcji przez akcjonariusza ”Chemii-Łódź „ SA odbywać się będzie za pośrednictwem Banku Śląskiego przy udziale Spółki.
Pracownicy naszej Spółki udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji pod numerem tel.: +48 572 79 22 13
Dodatkowo informacja na powyższe znajduje się na naszej stronie internetowej www.chemia.pl w zakładce „Informacja dla akcjonariuszy”

Zarząd Spółki „Chemia-Łódź” SA